CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

www.espaibetulia.cat

El lloc web www.espaibetulia.cat és propietat de Ajuntament de Badalona (en endavant, Espai Betúlia), amb domicili a efectes de notificacions a Enric Borràs 43-47, 08912, Badalona, CIF núm. P0801500J, i adreça de correu electrònic espaibetulia@badalona.cat, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i / o serveis.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no
comprengués en la seva totalitat les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, haurà abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Espai Betúlia per part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per www.espaibetulia.cat. Les presents condicions generals s’exposen
en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web www.espaibetulia.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de Espai Betúlia és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. en aquells casos que l’accés i / o ús de determinats serveis i / o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, i no és possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel
principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els
actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat
intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

Espai Betúlia prohibeix expressament:
– Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Espai Betúlia o a tercers.
– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i / o els serveis que s’ofereixen
en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents
condicions generals.

Espai Betúlia podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a
la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Espai Betúlia, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Espai Betúlia únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Espai Betúlia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. Espai Betúlia no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web
de tercers que figurin en www.espaibetulia.cat.

A més, a través del lloc web www.espaibetulia.cat, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i / o de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Espai Betúlia no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

Espai Betúlia en cap cas serà responsable de:
– Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

Espai Betúlia es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Espai Betúlia col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

De la mateixa manera, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web www.espaibetulia.cat es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Espai Betúlia.

Espai Betúlia pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen al seu disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a Espai Betúlia.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- MISCEL·LÀNIA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Espai Betúlia podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de Espai Betúlia.